• ALTIN (TL/GR)
  455,64
  % 0,18
 • AMERIKAN DOLARI
  8,1131
  % 0,05
 • € EURO
  9,7117
  % 0,09
 • £ POUND
  11,1948
  % 0,29
 • ¥ YUAN
  1,2402
  % 0,08
 • РУБ RUBLE
  0,1071
  % 0,89
 • BITCOIN/TL
  522411,611
  % 4,94
 • BIST 100
  1.378,37
  % 0,18
email kaydolma bedava oyun hesapları turbobet giriş totobo pdf indir nulls brawl apk indir

Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

AFYON… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 17.064.066.- TL net dönem kârı elde edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulunun 24.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında; Söz konusu net dönem kârının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 23 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir

ALGYO… Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu’nun şirket merkezindeki 23.03.2021 tarihli toplantısında; Marksistskaya Sok., No 16, 109147 Moskova / Rusya Federasyonu adresindeki gayrimenkulün üst hakkına sahip olan, faaliyeti sadece gayrimenkul olan Rusya Federasyonunda mukim Mosalarko OJSC şirketinin değerlemesi yaptırılmış, değerleme şirketinin 16.03.2021 tarihli değerleme raporu ile şirketin tamamına 15.040.264 ABD Doları değer biçilmiştir. Söz konusu şirketin %40 hissesinin 6.000.000 ABD Doları bedelle satın alınmasına, bedelinin hisse devri sırasında peşin olarak ödenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

ALKA… Şirket Yönetim Kurulu’nun 25.02.2021 tarihinde aldığı karara göre; Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelemiş, müzakere edilmiştir; Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ‘na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre 83.746.432,00 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 82.015.076,62 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda; a. Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur, buna göre 962.349,26 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, b. Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS’ na göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 82.974.646,13 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr payı tebliği (II-19.1)’ ne uygun olarak kar payı dağıtım politikası çerçevesinde 16.594.929,23 TL’ nın birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına, c. Yönetim Kuruluna TMS/TFRS’ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem kârından (brüt) 827.840,83 TL nakit kar payı verilmesine, d. İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 29.764.157,11 TL nakit dağıtılmasına, TTK’nın 519. Maddesine göre 4.456.192,72 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına, e. Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, f. Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 46.359.086,34 TL, net 39.405.223,38 TL dağıtılmasına, g. 1 TL nominal değerde hisse senedine % 88,3030 nispetinde ve 0,883030 TL brüt, % 75,0576 nispetinde ve 0,750576 TL net nakit temettü ödenmesine, h. Açıklanan çerçevede, kar dağıtımına 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlanılmasına, karar verilmiştir.

ARCLK… Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, Ortaklara toplam 1.500.000.000 TL brüt nakit kar payı ödenmesi, Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarına; 1,00 TL nominal değerli pay için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlara ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %221,98274 oranında ve 2,2198274 TL brüt; %188,68532 oranında ve 1,8868532 TL net nakit kar payı ödenmesi ve; Kar payı ödemelerinin 29 Mart 2021 günü başlanmasına Olağan Genel Kurul tarafından karar verilmiştir.

ARCLK… Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme değişikliği, Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır.

CIMSA… Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6 ve 9’uncu maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na yapmış olunan başvuru 10.02.2021 tarihinde; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapmış olunan başvuru ise 18.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.

CIMSA… Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 184.430.929.- TL konsolide net dönem kârı elde edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulunun 24.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında; Söz konusu konsolide net dönem karından yasal yükümlülükler ve kontrol gücü olmayan paylar düşüldükten sonra kalan 175.746.242 TL tutarındaki net dağıtılabilir dönem kârının, mevcut küresel ekonomik şartlar ve devam eden Bunol beyaz çimento fabrikası satın alma süreci nedeniyle şirketin finansal esnekliğini artırmak amacıyla, dağıtıma konu edilmeyerek olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve bu hususun 23 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

CLEBI… Şirket Yönetim Kurulu, 23 Mart 2021 (bugün) tarihinde aldığı kararla; 31.12.2020 tarihi itibariyle, yasal kayıtlar esas alınarak hazırlanmış finansal tablolarda vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem zararı tutarı 157.612.989,62 TL’dir. 31.12.2020 tarihi itibariyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanmış, bağımsız denetim şirketinin incelemesinden geçmiş Şirket konsolide finansal tablolarında vergi ve yasal yükümlülükler tenzil edildikten sonra oluşan net dönem zararı tutarı 169.179.611 TL’dir. Buna göre; Şirket 31.12.2020 tarihli konsolide finansal tablolarında net dönem zararı bulunması sebebiyle, Şirketin Kar Dağıtım Politikası’na uygun şekilde ve SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması, hususunun 15 Nisan 2021 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul’un onayına arz edilmesine, mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

EPLAS… Bilindiği üzere, Şirket üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik bazı yatırım projeleri, 3 yıllık teşvik belgesine bağlanmıştı. Mevcut yatırım teşvik belgesi, planlanan yatırımlar çerçevesinde, 4.240.610 EURO ilave yatırım tutarı ile güncellenmesi amacıyla, 22.03.2021 tarihi itibariyle T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurulmuş olup, revizyon müracaatı bugün onaylanmıştır.

ETYAT… Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirkete Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için Sermaye Piyasası Kuruluna 23.03.2021 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuştur

EUYO… Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirkete Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için Sermaye Piyasası Kuruluna 23.03.2021 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuştur.

EUKYO… Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri çerçevesinde, şirkete Kurulca izin verilen kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması için Sermaye Piyasası Kuruluna 23.03.2021 tarihinde izin başvurusunda bulunulmuştur.

GENTS… Rekabet Kurulu’nca Yonga Levha ve MDF pazarındaki teşebbüsler hakkında 4054 sayılı kanun 4. ve 6. Maddeleri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında planlanan ve bugün yapılan sözlü savunma toplantısına Şirket Yetkililerince katılım sağlanmış olup, gelişmeler kamuya duyurulacaktır.

ISYAT… Şirket 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında bulunan dağıtılabilir kârından, çıkarılmış sermayesinin %15,60’ı (brüt=net) oranında, 25.053.488,30 TL tutarında temettünün, kâr dağıtım tablosuna uygun olarak, 29 Mart 2021 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılması hususu 23 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

ISYAT… Şirket 300.000.000 TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2021 – 2025 yılları için yeniden belirlenmesi amacıyla Ana Sözleşmenin 11. maddesi ve ayrıca Ana Sözleşmenin 3, 5, 8, 10, 12 ve 18. maddelerinin değiştirilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur. Kurul’un 09.02.2021 tarih, E12233903-335.14-1523 sayılı yazısı ile uygun bulunan, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 17.02.2021 tarih, E-50035491-431.02-00061546027 sayılı yazısı ile onaylanan Ana Sözleşme tadil tasarısı, 23 Mart 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.

 KENT… Şirket Yönetim Kurulu, SPK’nın “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları (“TMS”) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (“TFRS”) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları, SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; “Ertelenmiş Vergi Gideri” ve “Dönem Vergi Gideri” birlikte dikkate alındığında, 158.569.653,00 TL tutarında “Net Dönem Kârı” oluştuğu ve bu tutar, işletme sermayesi ve yatırım planları ihtiyaçlarını karşılamada kullanılacağından, Yönetim Kurulu, kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin öneride bulunulmasına karar vermiştir.

 ORMA… Şirket 2020 yılı faaliyetlerini değerlendirmiş ve 2020 yılı Olağan Genel Kurulu’na kar payı dağıtılmaması hususunun teklif olarak götürülmesine Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

PKART… Şirket ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 23 Mart 2021 tarihinde, toplam değeri 12.747.000 Euro olan akıllı kart satış ve kişiselleştirme anlaşması imzalanmıştır.

PKENT… 2020 Faaliyet dönemi Zarar ile kapandığından, kar dağıtımı yapılmayacağı hususu oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

SODSN… 23.03.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldü; Mali bilanço ile Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan bilançodaki kârlardan düşük olanının dağıtıma esas alınmasına, 2020 yılı net dönem kârından, ana sözleşme ve kanunda belirtilen vergi kesintileri ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisine uygun olarak dağıtılacak temettünün; 15.000.000,- TL ödenmiş sermaye üzerinden “A” grubu pay senetlerine brüt 1.186.820,38 TL, “B” grubu pay senetlerine brüt 7.426.287,28 TL olmak üzere toplam brüt; 8.613.107,66 TL (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) , net 7.321.141,51 TL olarak uygulanmasına, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine oy birliği ile karar verildi. Temettünün 29 Mart 2021 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

ULSFA… Şirket Yönetim Kurulunun 22.03.2021 tarihli toplantısında şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi, buna göre esas sözleşmenin tadili ve halka arz sürecinin başlatılması için ilgili kurumlara başvuru yapılması sürecinde, Esas Sözleşme Tadili için 23.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır. VERUS… 11.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında; Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.’nin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Tortum Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 11.02.2021 tarihli yapılan toplantısında, Tortum HES’in mevcut üretim kapasitesinin artırılması amacıyla yapılması planlanan ve gerekli fizibilite çalışmaları tamamlanan yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına bu yılın ilk yarısı içerisinde başlanmasına ve yatırımın mümkün olan en kısa sürede (en geç 2023 yılına kadar) tamamlanmasına karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Söz konusu yeni su hattının (Şenyurt Hattı) yapımına ilişkin 23.03.2021 tarihinde (bugün) inşaat firmasıyla sözleşme imzalanmış olup, yatırıma başlanmıştır.

VESTL… Esas sözleşme tadiline ilişkin SPK başvurusunun onayı hakkında… 15.03.2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinin tadil edilmesi ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920010

VAKKO… 23 Mart 2021 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; -Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca hazırlanan ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Şirket finansal tablolarına göre 14.597.130,00 TL dönem karı elde edilmiştir. SPK Mevzuatı’na uygun olarak hesaplanan 2020 yılı konsolide dönem karından esas sözleşmenin 33 üncü maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak genel kanuni yedek akçe yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 12.594.649,57 TL net dağıtılabilir dönem karından 12.000.000 TL brüt dönem karının dağıtılmasına, -2019 yılı Olağan Genel Kurulunda, SPK Mevzuatı’na uygun olarak hesaplanan 2019 yılı konsolide 83.845.256,00 TL dönem karından 5.082.957,46 TL Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasından sonra kalan kârın Geçmiş Yıllar Kârları olarak ayrılmasına karar verilmişti. Genel kurul kararı gereğince, 2019 yılı kârından sehven ayrılmayan Genel Kanuni Yedek Akçenin ayrılmasına, kalan Geçmiş Yıllar Kârları hesabındaki 71.200.000,00 TL’nin temettü olarak dağıtılmasına ve 7.120.000,00 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) ayrılmasına, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar esas alındığında ise 71.200.000,00 TL brüt kâr payının tamamının geçmiş yıl kârından karşılanmasına, -Böylelikle 2020 yılı için, 160.000.000,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 52 Brüt toplam 83.200.000,00 TL Kâr Payının 28 Nisan 2020 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 20 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı